SÍDLO

SÍDLO

Ponúkame Vám adresu na podnikanie, optimalizáciu prevádzkových, personálnych nákladov a...

Notifikácia o prijatej pošte na SMS

Notifikácia o prijatej pošte na SMS

Ponúkame možnosť notifikácie prijatej pošty prostredníctvom SMS správy v rámci SR. Poplatky...

ŠPECIÁLNA AKCIA

ŠPECIÁLNA AKCIA

Pri platbe na 1 rok vopred, získavate + 6 MESIACOV PREPOSIELANIA POŠTY ZADARMO.

 • SÍDLO

  SÍDLO

  streda, 05. jún 2013, 19:35
 • Notifikácia o prijatej pošte na SMS

  Notifikácia o prijatej pošte na SMS

  utorok, 11. jún 2013, 17:22
 • ŠPECIÁLNA AKCIA

  ŠPECIÁLNA AKCIA

  utorok, 11. jún 2013, 17:30

PRÁVNE SLUŽBY

Svojim klientom poskytujeme komplexné právne služby, medzi ktoré neodmysliteľne patrí zastupovanie klienta pred súdom, štátnymi alebo inými orgánmi verejnej moci, ako i pred exekútorskými úradmi. Zabezpečíme spisovanie listín o právnych úkonoch, spracovanie právnych rozborov a analýz predovšetkým v oblastiach obchodného, konkurzného, pracovného, občianskeho, rodinného práva a práva nehnuteľností. Vypracujeme zmluvy i dohody, žaloby i právne podania, odvolania aj sťažnosti.

Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva zahŕňa:

 • právne poradenstvo pre fyzické a právnické osoby
 • zakladanie obchodných spoločností,
 • vykonanie zmien v obchodných spoločnostiach,
 • zrušenie obchodných spoločností
 • ohlásenie živností alebo vybavovanie iných licencií
 • vypracovanie jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka: návrh na začatie konania, podanie žaloby, vypracovanie sťažnosti a iných podaní
 • vymáhanie pohľadávok
 • poradenstvo pri zaistení jednotlivých zmluvných záväzkov
 • zastupovanie obchodných spoločností v sporoch na strane žalobcu alebo na strane žalovaného v konaniach podľa Obchodného zákonníka

Konkurzné právo

 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • poskytovanie poradenstva veriteľom a dlžníkom v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • zastupovanie v incidenčných a exindačných sporoch
 • právne rozbory, porady a konzultácie súvisiace konkurzným právom, možnosti riešenia platobnej neschopnosti v rámci insolvenčného práva
 • podávanie prihlášok do konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • zastupovanie v konkurznom konaní

Pracovné právo

 • otázky súvisiace so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru
 • posudzovanie pracovných zmlúv a iných zmlúv pracovnoprávneho charakteru
 • zastupovanie zamestnancova a zamestnávateľov v súdnom konaní
 • uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, náhrada škody
 • uplatňovanie nárokov zamestnancov z titulu pracovného úrazu a choroby z povolania

Občianske právo

 • ochrana osobnosti
 • záväzkové právo
 • náhrada škody
 • sporová a nesporová agenda
 • dedenie
 • vecné práva
 • dedičské právo
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva
 • zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy
 • bytové právo

Rodinného právo

 • rozvod manželstva
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, napr. v prípade zverenia; výživa a úprava styku
 • zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • zvýšenie a zníženie výživného na maloleté dieťa
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • vymáhanie dlžného výživného na maloleté dieťa

 

Ready – made spoločnosti

 

Ak chcete rýchlo založiť s.r.o a IHNEĎ začať podnikať, máme pre Vás riešenie.

Predáme Vám čistú existujúcu spoločnosť READY-MADE s.r.o., ktorá je už pripravená na okamžité podnikanie.

Takáto spoločnosť bola nami založená za účelom predaja našim klientom, ktorá nikdy nevykonávala žiadnu činnosť. Je zapísaná v Obchodnom registri, zaregistrovaná na Daňovom úrade, nemá žiadne záväzky a je pripravená k okamžitému predaju.

Za spoločnosť môžete konať ihneď po jej kúpe a nemusíte čakať na zápis v obchodnom registri.